Båtførerkurs til båtførerbevis

Som en del av sitt formål med å være kulturbærere og en positiv kraft i lokalsamfunnet, tilbyr Lillesand Sjømannsforening gratis opplæring og båtførerprøve for alle 10. klassinger i distriktet. Tilbudet har vist seg å være svært populært og dugnadsånden blir satt stor pris på. Sjømannsforeningen stiller med båt til disposisjon slik at 15- og 16-åringene får både praktisk og teoretisk erfaring på dette 25-timers kurset. På denne måten håper Lillesand Sjømannsforening at ferdselen på havet skal bli tryggere for alle, og at flere kan finne veien til glede og moro på det store blå – på en trygg og sikker måte.

Båtførerprøven

Båtførerprøven er et krav som ble innført 1. mai i 2010. Alle som er født etter 1. januar i 1980 må nå ta og bestå en båtførerprøve dersom de ønsker å føre båter over 8 meter eller over 25 hestekrefter. Til tross for at dette i første omgang kun gjelder de yngre båtførerne, så har det også blitt sterkt anbefalt at folk i alle aldre tar seg tid til å ta prøven.

I første omgang besto prøven kun av en teoretisk del, noe som ble kritisert av utleieselskaper i utlandet. Det ble derfor inngått en avtale om at Norge skulle innføre et nytt båtførerbevis som også innfører krav til praktisk opplæring. Den praktiske opplæringen skal følge den internasjonale standarden ICC (International Certificate of Competence) og skal gjelde fra 1. mai i 2012. Det er ikke obligatorisk opplæring i forkant av prøven, slik som til bil, og man kan selv velge om man ønsker å delta på kurs, nettstudie eller selvstudie.

Etter innføringen av obligatorisk båtførerprøve over en viss alder fikk også myndighetene muligheten til å inndra dette og frata personer rettigheten til å føre større båter dersom det foreligger en alvorlig grunn. På denne måten har de fått bedre mulighet til å overholde reglene til sjøs etter at prøven ble gjort obligatorisk.

Selve prøven består av tre hoveddeler, og alle tre er viktige for å bestå båtførerprøven. Disse er som følger:

  1. SjømannskapTemaet sjømannskap går i hovedsak på båtførers ansvar både ovenfor seg selv, andre og båten. Herunder går for eksempel tekniske ting som sikkerhetsutstyr og hvordan bruke dette, god fortøyning, dregg, vedlikehold av båt og utstyr, bruk av radio og mobil ved nødstilfeller, livredning, flaggregler, miljøvern, brannfare og ansvarsområder.
  2. Lover og reglerDet er ikke kursets formål å gå i detalj om alt av lover og regler på sjøen, men heller forsikre seg om at båtfører har en god forståelse av de viktigste bestemmelsene som gjelder i norske farvann. Her kommer lyd- og lyssignaler, lanternebruk, nødsignaler, manøvrering og fart under dårlig sikt, regler for styring og seilas, alle med spesielt fokus på bestemmelsene for fritidsbåter da yrkesmannskap har egne kurs.
  3. Navigasjon og kartlesingSist, men ikke minst kommer opplæring i navigasjon. Båtføreren skal kunne forstå de viktigste sjømerkene og hvordan et sjøkart er bygd opp, samt kunne bruke kart og kompass sammen. Det skal læres hvordan lys og fyrlykter kan vises på forskjellig måte, samt hvordan avvik fra kursen kan oppstå og hvordan dette kan rettes opp igjen på best mulig måte. Det er også viktig å få en forståelse for at elektroniske hjelpemidlers begrensninger er vel så viktige å være klar over som deres muligheter.

Unntak

Som kjent så finnes det ingen regel uten unntak. Spesielt i tiden da det er en overgangsperiode mellom personer som må ha båtførerbevis og personer som ikke har krav til dette, så er det blitt innført noen unntak. Disse gjelder i hovedsak at de som allerede hadde tatt og bestått båtførerprøven da denne ble innført ikke trenger å ta denne på nytt. Det andre unntaket er dersom man kan demonstrere at man allerede er en dyktig og kyndig båtfører, for eksempel dersom man er fritidsskipper.